Newsletter

Ev. č. 312, Stavební pozemek v obci Zadní Zvonková

Pozemky » Ev. č. 312, Stavební pozemek v obci Zadní Zvonková

2018-06-13 16:26

Krásný stavební pozemek u cesty, která vede okolo Schwarzenberského plavebního kanálu má rozlohu 7.339 m2. Pro tyto plochy je stanovena zastavitelnost maximálně 15%, tedy 1.100 m2. Také je pro tyto plochy přípustné jedno 1 NP s možností podsklepení zapuštěnými sklepy nebo využití podkroví s nadstavbou nebo maximálně 2 NP bez nadstavby podkroví a bez podsklepení (s výjimku plně zapuštěných sklepů).

V zaniklém sídle Zadní Zvonková je ve vazbě na již provedenou obnovu kostela sv. Jana Nepomuckého, fary (muzeum J. Urzidila), pietní obnovu hřbitova navržena plocha záchytného parkoviště s plochami občanské vybavenosti uvnitř veřejné zeleně. Plochy občanské vybavenosti jsou navrženy pro infocentrum a citlivou obnovu původní architektury a řemesel s občerstvením a možností ubytování s kapacitou maximálně 10 lůžek. Dále je navržena obnova původní usedlosti ve formě plochy pro bydlení v rodinných usedlostech. U stávajícího penzionu je navržena plocha rekreace na plochách přírodního charakteru s možností vybudování vodních ploch přírodního charakteru a sportovně rekreačních s majoritou zeleně. Vzhledem k tomu, že tato plocha je velmi pohledově exponovaná, je potřeba při jejím využití maximálně respektovat krajinný ráz v území mezi Přední a Zadní Zvonkovou. Kromě zastavitelných ploch je na pravém břehu navržen rozvoj měkkého turistického ruchu především ve formě návrhu nových cyklotras a cyklostezek se zvýšením jejich atraktivity formou přiblížení k hladině jezera. Kromě doplnění stávající sítě cykloturistických a turistických tras je navržena i plocha občanské vybavenosti sportovně rekreační, ve které bude vybudováno infocentrum s občerstvením a ubytováním u stávající dálkové cyklotrasy v blízkosti zaniklého sídla Pestřice. S ohledem na předpokládaný rozvoj turistického a cestovního ruchu, je navržena homogenizace silnic III/1631a III/1634, s přeložkou v sídle Bližší Lhota, formou upřesněné plochy koridoru, který umožní případnou realizaci úpravy této silnice.

Cena: 650,- / m2          tedy 4.770.350,- Kč   REZERVACE

   
Facebook